x 

Warunki świadczenia usług

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym REVELTRONICS prowadzonym pod adresem www.reveltronics.com oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sprzedającym jest sklep REVELTRONICS prowadzony przez firmę:

  REVELTRONICS Artur Kaczmarczyk
  ul. Edwarda Dembowskiego 17/48
  02-784 Warszawa

  NIP: 9512215292, REGON: 146222428

  zwany także zamiennie "Usługodawcą".

 2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Dane kontaktowe podane są w zakładce "Kontakt" na Stronie Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin obowiązujący od dn. 19.05.2018

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta zinnych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniemśrodków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 8. Sklep Internetowy REVELTRONICS – serwis internetowy dostępny pod adresem www.reveltronics.com , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 9. Strona – Usługodawca i Klient.

 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.reveltronics.com

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3 Zasady Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy REVELTRONICS prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie REVELTRONICS są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Kupujący ma możliwość zmiany waluty na euro (EUR), dolary amerykańskie (USD) lub funty brytyjskie (GBP).

 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową (lub mailowo) można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres dostawy oraz numer telefonu i adres e-mail.

 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 8. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący może skorzystać z opcji rejestracji (zapamiętania jego danych przez system) w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail lub nazwa logowania (login). Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Rejestracja nie jest konieczna do realizacji zamówienia. Dane klienta niezarejestrowanego są przetwarzane tylko w celu realizacji pojedynczego zamówienia.

 9. W przypadku rejestracji na sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówień. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w paragrafie 10 niniejszego regulaminu.

 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub momentem dokonania zamówienia ze zrealizowaną płatnością w elektronicznym systemie płatności (PayU, PayPal) lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszystkie nadane przesyłki posiadają unikalny numer, dzięki któremu możliwe jest śledzenie przesyłki w internecie. Klient otrzyma numer przesyłki oraz adres strony do śledzenia przesyłki wraz z potwierdzeniem wysłanego zamówienia.

 3. Zamówienia są wysyłane najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, jednak staramy się aby zamówienie zostało wysłane jak najszybciej to możliwe w danym momencie. We wtorki, środki i czwartki zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 10:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są sytuacje kiedy firma jest okresowo nieczynna, o czym będą stanowić stosowne komunikaty na stronie głównej sklepu. Status zamówienia przyjętego dotyczy zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Zamówienia z płatnością przelewem, PayU lub PayPal posiadają domyślnie status zamówienia w trakcie realizacji, a ich status się zmieni na zamówienie przyjęte w momencie zaksięgowania środków na koncie. W przypadku płatności online (PayU, PayPal) środki są księgowane zwykle w przeciągu kilku minut, zaś w przypadłu płatności przelewem są to zwykle 1-2 dni robocze.

 4. Termin dostawy od momentu realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Dla przesyłek kurierskich przesyłka jest zwykle dostarczana na następny dzień roboczy, zaś w przypadku przesyłek wysłanych Pocztą Polską, czas doręczenia wynosi zwykle 1-2 dni robocze.

 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), które są podane w podsumowaniu zamówienia. Koszt wysyłki jest obliczany automatycznie przez sklep dla zamówionych produktów. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności, wagi oraz gabarytów zamówionych przedmiotów.

§ 6 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT. Dla Klientów nieposiadających numeru NIP wystawiana jest faktura VAT imienna.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU, PayPal) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzego sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 7 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz do wybranych krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii, Azji oraz Afryki.

 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdyplomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta ztytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie (pisemnie, mailowo lub telefonicznie). Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA z dnia 30 maja 2014r. oraz DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Wskazane w dyrektywie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Przykładowy wzór formularza jest dostępny udostępniany w formie załącznika PDF (załącznik: formularz zwrotu). Ponadto wzór dostępny jest jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawie konsumenckim z dn 30 maja 2014r (dostępnej pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827) oraz jako załącznik nr 1 do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. (dostępnej pod adresem: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:PL:PDF). Wzór formularza może być tez przesłany bezpośrednio na email Kupującego.

 6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 9 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami i/lub defektami produkcyjnymi. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu i liczony jest od daty zakupu podanej na oryginale dowodu zakupu. Podstawą gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna oraz dowód zakupu.

 2. Uszkodzenia lub wadliwe działanie przedmiotów powstałe na skutek: (1) nieprawidłowego użytkowania tj. niezgodnego z instrukcją urządzenia, (2) ingerencji w strukturę mechaniczną, elektroniczną lub programową urządzenia, (3) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna lub innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, lub innych zdarzeń losowych, (4) nieprawidłowego napięcia zasilającego, (5) uszkodzeń mechanicznych, (6) normalnego zużycia w eksploatacji - nie podlegają gwarancji.

 3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedającego. Do przesyłki należy dołączyć szczegółowy opis problemu technicznego, oryginał lub kopie dowodu zakupu, numer telefonu kontaktowego oraz dane do wysyłki zwrotnej.

 4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuniętę przez Producenta w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez Producenta. Reklamowany przedmiot zostanie w tym czasie naprawiony lub wymieniony na nowy.

 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe są przekazywane przez Klienta dobrowolnie i wykorzystywane są tylko w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta (w zależności od wybranego sposobu dostawy), podmiotowi odpowiedzialnemu za księgowość Usługodawcy oraz podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 3.  Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Usługodawcą.

 4.  Zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązują do czasu odwołania zgody przez Klienta, a po takim odwołaniu, przez okres potrzebny do realizacji umów sprzedaży i przechowywania dokumentacji księgowej.

 5. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów - wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane.

 6. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

 7. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze. zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze. zm.).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Copyright © 2012 - 2020 REVELTRONICS